Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ustawy

Lp. Data i publikator Nazwa aktu prawnego
1

24 luty 2017 r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 633)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie

2

18 grudnia 2003 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2041, z późn. zm.)
Ustawa o ochronie roślin

3

8 marca 2013 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 50)
Ustawa o środkach ochrony roślin
4 9 listopada 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1512)
Ustawa o nasiennictwie
5 13 czerwca 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 865)
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie
6

16 grudnia 2016 r.

(Dz. U z 2016 r., poz. 2246)

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
7

1 października 2013 r.

(Dz. U. z 2013 r., poz. 33)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany
8 7 maja 2009 r.
(Dz. U. Nr 98, poz. 817)
Ustawa o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
ustawa ta zawiera m.in. zmiany do ustawy o ochronie roślin i ustawy o nasiennictwie
9 21 listopada 2008 r.
(Dz. U. z 2016, poz. 1345)
Ustawa o służbie cywilnej
10

z dnia 25 czerwca 2009 r.
(tj. Dz. U. 2015 poz. 497 )

Ustawa o rolnictwie ekologicznym
11 20 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 96, poz. 959)
Ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
12 22 czerwca 2001 r.
(tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 806)
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
13 12 stycznia 2007 r.
(Dz. U. Nr 35, poz. 216)
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
14 2 lipca 2004 r.
(
Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, ze zm.)
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
15 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
Ustawa o opłacie skarbowej
16 22 maja 2009 r.
(Dz. U. Nr 95, poz. 792)
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
17 9 stycznia 2009 r.
(Dz. U. Nr 20, poz. 106)
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
18 4 marca 2010 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 278)
Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
19

29 czerwca 2010 r.

(Dz. U. Nr 136, poz. 914)

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
20 4 lutego 2011 r.
(Dz. U. Nr 54, poz. 278)
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
21

5 czerwca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 1104)

Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

 

Zgłoś błąd